21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008

ಶಿಲೆಗಳು... ಹಾಡಿವೆ...ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವಾ ಹಾಡಿವೆ...!?

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿವೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಗಳ...

ಇದೂ ನೋಡಲು ಅಂದವಾ...