06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008

ಇಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡು ಗಾಟ
ಬದುಕೆಂಬ ಪಯಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ...

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಟ....

ಆಗ ಅದೆಲ್ಲಲೂ ಮರಳಿನ ಆಟ...