03 ಜೂನ್ 2008

ದೇವರು...ಗಿರಿ ಕಾನನಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಪ್ರಶಾಂತ ದೇಗುಲದೊಳಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಬಾ "ಯಾತ್ರಿಕ"ನೇ.....

02 ಜೂನ್ 2008

ಈ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ...ಈ ಬಾನು ....

ಈ ಭುವಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸು...

ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ನೀಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಿ ಮುದ...

ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ..?