02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2011

ಇದೇ ರಸ್ತೆನಾ . .?ಇದು ರಸ್ತೆನಾ. . ?

ರೋಡ್ ಕಂ ತೋಡ್ . .?

ನಾವ್ ಕಟ್ಟಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ?

ಇದೇ ಹೊಂಡಕ್ಕೋ . ? ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ "ಹೊಂಡ"ಗಳಿಗೋ. . ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: