06 ಜನವರಿ 2010

ಬಾನು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ . .ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ . .

ಭಾಸ್ಕರ ಭುವಿಡೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ . . .

ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹೇಳುತಿವೆ ಇಂದಿನ ವಿದಾಯ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: