19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010

ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ . .

ರೋಡ್ . . ರೋಡ್ . . ರೋಡ್ . .

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಡು ಇದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: