24 ಜುಲೈ 2010

ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ . . . !!ರಸ್ತೆ ಇದೆ . . . ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಕಾಗಲ್ಲ. . . !

ಸೇತುವೆ ಇದೆ . . . ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. . .!

ಬಸ್ಸಿಸೆ . . . ಆದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ . .!

ವಾಹನ ಇದೆ. . . ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೇಟೇಗೇ ಹೋಗಲ್ಲ . . !

ಇದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಾ. . .??

ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಜನ . . ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ . .!!