26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008

ಬಿಸಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ...

ಇದು ಬಿಸಲೆಯ ಕಾನನದ ಸೊಬಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಚಂದದ ನದಿನೀರ ಧಾರೆ...

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆ..

ಹರಿಯುತಿದೆ ಓ ಗೆಳೆಯ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: