27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008

ಒಂಟಿ ಜೀವ...ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು..... ಹಸಿರು.....

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ.. "ಬಡಕಲು" ಜೀವ.....

ಈ ಜಗವೇ ಹಾಗಲ್ಲವೇ "ಹಸಿರಿ"ದ್ದೆಡೆ ಜನ ... ಜನಸಾಗರ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: