16 ಆಗಸ್ಟ್ 2008

ಯಾರೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ....??
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳು...!

ಇದ್ದೆಡೆಯೂ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ...!

ಬೆಳೆಯಿರುವಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೂ ಇಲ್ಲ....!?

ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಡೆಯ ನಾನೆ ಎಂದು ಬೀಗುತಿದೆಯೇ ಕೋಳಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ..!!??

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: