17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2010

ಪ್ರತಿ"ಬಿಂಬ" . . .!
ಇದು "ಬಿಂಬ"ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ . . !

ಅಂದರೆ "ದೇವರ" ಪ್ರತಿರೂಪ . . !!

ದೇವರೆ0ದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ . . .?

ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ"ಬಿಂಬ".....!

ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪ್ರತಿ"ಬಿಂಬ"......!!


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: