14 ಮೇ 2008

"ನಾನು".... ಪ್ರತಿಬಿಂಬ...ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. "ನಾನು" ನನ್ನ "ಪ್ರತಿಬಿಂಬ"

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: