16 ಮೇ 2008

ದಾರಿ......
ಇದು ದಾರಿ.... ಸವೆದ ದಾರಿ... ನಡೆದಷ್ಟು .. ನಡೆದಾಡಿದ "ಹೆದ್ದಾರಿ"

ಹಾಗಾಗಿ ಸವೆದಿದೆ..... ಸವೆಯುತ್ತಿದೆ....

ಬದುಕಲ್ಲೂ ಹಾಗಲ್ಲವೇ..?

ಬದುಕಿನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ.. ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಷ್ಟು ಬದುಕು ಸವೆಯುವುದು.... ಎಲ್ಲರ ದಾರಿಯಾಗುವುದು....?

ಆದರೆ ಆ ದಾರಿ ವಿವಾದವಾದರೆ....? ನಡೆದಾಡುವ ಮಂದಿಯೇ ವಿರಳ..... ದಾರಿ ಬಲು ಶೂನ್ಯ......!!

ಆಗ ಒಂಟಿ ದಾರಿ..!!?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: