14 ಮೇ 2008

ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು[ಗೆ]...?ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕಾವು ಏರಿದೆ!!?.

ಕಾಗೆಯೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ...?

"ಕಾಕ"ತಾಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಯೊ0ದುನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: