04 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ಹಿಮಗಿರಿ....ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ...

ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವ ಸಮಯದಿ ....

ಮಂಜು ಕವಿದ ಬಾನು ... ಹನಿ.. ಹನಿ ..ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿ ಭುವಿಗೆ ತಾಗುತಿದೆ....

ಆಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಹಿಮ"ಗಿರಿ"

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: