29 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ಮೋಡ ಕವಿದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ...ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲೀಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ಬಾನು....

ಒಳಗೂ..... ಹೊರಗೂ.....

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ.... ಮಿಂಚು... ಮಳೆಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ....

ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ "ಅಕಾಲ ಮಳೆ".....!?

ಅಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡಲು....ಇಲ್ಲಿ!!?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: