20 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ಜಲ - ದೇವರು....

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರೆಣೆ.....

ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜಲ.....

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ನೀರಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ.... ಉತ್ಸವ...

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ.... ಜಲ... ಜಲ.... ಧಾರೆ...

"ಅವನಿದ್ದಾಗ" ಶುದ್ದ ಜಲ... ನೀರ ನೆನಪು....

"ಅವನಿಲ್ಲದಾಗ" ಅದು 'ಬರೀ' ಜಲ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: