14 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯಾ...?



ದಾರಿ ಮುಂದಿದೆ...... ಗುರಿಯಿಲ್ಲ......!

ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಬದುಕು....

ರಸ್ತೆಯೇ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ.... ಬದುಕೇ ರಸ್ತೆ....!.

ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಇಲ್ಲಾರಿಗೆ ? ಹೊರುವೆಯಾ ನೀ "ಬಸವ" ?.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: