06 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ತುಳುನಾಡ ಹಂಪಿ...ಶಿಲೆಯಲಿ ನೂರೆಂಟು ಕನಸುಗಳ ಕಾಣುವ....

ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಈ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಶಿಲಾಮಯ.... ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಿಲೆಗಳೆ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: