02 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

ನೊಗವ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಾಯುವ.....ನೇಗಿಲಯೋಗಿಯ ಮಿತ್ರ....ನೊಗವ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಕಾಯುವ....!

ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ನಿಮಿಷದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ...

ಆದರೂ ಇವ ನೇಗಿಲಯೋಗಿಗೆ ಶರಣು.. ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ಶರಣು...

ಬದುಕೂ ಹಾಗಲ್ಲವೇ,"ಇವನು - ಅವನಿಗೆ" : "ಅವನು - ಇವನಿಗೆ"....

ಹಾಗಿದ್ದರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ...!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: