10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

ಬದುಕಿನ ಪಯಣ....?ಇದು "ಬದುಕಿ"ನ ಪಯಣ.....

ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ "ಹೂವಿನ" ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ....

"ದೋಣಿ"ಯಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಹಾಕಲು "ಒಬ್ಬನೇ".......!!

ಆದರೂ "ದಡ" ಸೇರದ ಬದುಕು.....! ಸಾಗಬೇಕು ದೂರ.... ದೂರ....?

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ "ತೀರ"ವ ಸೇರಲು....?


[ಚಿತ್ರ :"ನೆಟ್" ನೋಟ]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: