16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

ಅರಳಿದ ಹೂವು....ಒಂದು ಮಳೆಯು ಇಳೆಗೆ ಬೀಳಲು ..

ಅರಳೀತು ಹೇಗೆ ಹೂವು [ಲಿಲ್ಲಿ]

ಬದುಕಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಅರಳೀತೇ ಪ್ರೀತಿ..?

ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅರಳೀತು ಹೇಗೆ.....?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: