08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

ಮರೆಯದ ನೆನಪುಗಳು......
ಬದುಕಿನ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಣ.....

ದಾರಿ ಯಾವುದೋ....! ನಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ...?

ಆದರೆ ಅದುವರೆಗಿನ ನಡೆ-ನುಡಿ ಸತ್ಯ....

ನೊಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಎತ್ತಿನಂತೆ, ಗಾಡಿ ಕಳಚಿದ ಚಕ್ರದಂತೆ...ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ...

[ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರಾ : "ನೆಟ್" ನೋಟ]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: