12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

"ಒಡಲಿ"ಗೆ "ಕೊಡಲಿ".....!?"ಒಡಲಿಗೆ" ಸೇರುವ ಕಶ್ಮಲವ ತಡೆವವರಾರು...?

ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು.... ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು "ಮಲಿನ"ಗಳು ಸೇರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ.....

ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಾರದೆ..... ಒಡಲೊಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ....

ಅಸಹಾಯಕ ಈ ಬಡ ಜೀವ..... ನೋಡುತ್ತಾ .... ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂರುತಿದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: