06 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

"ದೂರ"ದ ಬೆಟ್ಟ...ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣನೆ.....

ಹತ್ತಿರ ... ಹತ್ತಿರ ... ಸಾಗಿದಷ್ಟು ಅದರ ಅಂತರ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.....

ಬದುಕಿನ ಪಥದಲ್ಲೂ ಅಂತಹವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ...??

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: