24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008

ತಾಳ ತಪ್ಪಿದಾಗ.....ತಾಳ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಸರತ್ತು...!

ಆಸರೆಯಾದರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ.... ಉಳಿಯಿತು ಮಾನ...!

ಬದುಕಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗಲ್ವೇ...!?.

ತಾಳ ತಪ್ಪಿದಾಗ...... ಪರದೆ ಸರಿಯುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ....

ಬರುವರೇ ಅಷ್ಟು ಜನ...? ನೆರವಾಗುವರೇ "ನಮ್ಮ" ಜನ...?

ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇ....

ಅದರ ಹಿಂದೆ ಜನರಿದ್ದರೇ ನಾವು "ಜನ"..ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು "ನಿರ್ಜನ"

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: